معرفی ماهی پلاتی میکی موس آبی

ماهی پلاتی میکی موس آبی اب شیرین

پلاتی میکی موس آبی دارای بدنی آبی رنگ به همراه نقاطی میان دم و بدن است. بدن این ماهی متمایل به نقره ای نیز می تواند باشد. این ماهی از تکثیر گزینشی سایر گونه های پلاتی به وجود آمده است.

ادامه مطلب