دم بربطی پرسان

دم بربطی پرسان

  ماهی گرمسیری آب شیرین، ویک کپور دندان دار تخمگذار با بدن سبز – آبی و تعداد فراوانی خال قرمز روی بدن وباله ها است. جنس ماده با رنگ مات تر فاقد شعاعهای توسعه یافته در باله های دمی و مخرجی است.
بهترین ماندگاری را بصورت تک جفتی در یک مخزن اختصاصی دارد. مخزنی با تراکم گیاهی پوشش دهنده سطح و بستر نرم در سطوح میانی آب به سر میبرد. خذاهای زنده و خشک را میپذیرد. آب سبک، اسیدی و دارای تورب تصفیه شده را ترجیح میدهد. تخمریزی بر روی کف مخزن ویا نزدیک به آن صورت میگیرد.
منشا این ماهی جنوب غربی نیجریه است.
دمای مناسب برای زیست این ماهی بین ۲۰ – ۲۴ درجه سانتیگراد است

62-plumed lyretail

ادامه مطلب